Vi utfører opparbeidelse av tomt, planering og påfyll av masser.

Grunnarbeid er sentralt i et hvilket som helst byggeprosjekt. Tomten må opparbeides og til slutt planeres. Når det skal fylles på masse og planeres, forholder man seg til arkitekttegningene som viser hvor det skal være gress og adkomst. Når man setter opp nybygg er det ofte et minimumskrav på uteareal og adkomstvei. Planeringen kan ikke være i strid med plan- og bygningsloven, eller kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. Det må også oppfylle alle relevante byggetekniske krav, som hensyn til miljø, grunnforhold og sikkerhet. For eksempel kan ikke endringer i terrenget hindre sikt i frisiktsoner mot en vei.

Hvorvidt planering av tomt er søknadspliktig, avhenger av om det er i et tettbygget strøk eller ikke, og hvor store terrenginngrep du ønsker å gjøre. Påfylling av masser er søknadspliktig når det er snakk om vesentlige terrenginngrep. I spredtbygde strøk betyr det at du må søke om det skal gjøres endringer på mer enn 3 meters avvik fra opprinnelig terrengnivå. I tettbygde strøk må du søke om du skal gjøre endringer på over 1,5 meter. For rekkehus eller kjedehus med tett bebyggelse er grensen enda lavere.